ON-line vstupenky - obchodní podmínky

I. Vymezení pojmů

 1. Poskytovatel služby: Tyto podmínky upravují podmínky nákupu vstupenek určených k čerpání služeb veřejnosti poskytovaných zařízením ZOO Dvorec, jehož zřizovatelem je

  Park exotických zvířat o.p.s.

  IČO 280 69 706
  DIČ CZ28069706
  se sídlem Dvorec 17, 370 12 Borovany
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

  oddíl O vložka 145

  (dále jen „ZOO Dvorec“)

   

 2. Působnost všeobecných obchodních podmínek: Tyto podmínky upravují podmínky nákupu vstupenek na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického formuláře na webové stránce www.zoodvorec.cz/vstupenky.html (dále také „VOP“).

 3. Není-li v textu VOP uvedeno jinak, řídí se tato smlouva zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen. „o.z.“), jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 4. Předmětem smlouvy je nákup vstupenek na čerpání služby poskytované zařízením ZOO Dvorec na adrese Dvorec 17, 373 12 Borovany dle podmínek návštěvního řádu ZOO Dvorec dostupného na URL https://www.zoodvorec.cz/navstevni-rad_18.html

 5. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen. „o.z.“), jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 6. Objednávkou vstupenky se rozumí odeslání vyplněného elektronického formuláře na „www.zoodvorec.cz/vstupenky.html“. Předmětem právní služby je poskytnutí jednorázové právní pomoci ve vztahu k požadavku klienta specifikovanému v objednávce.

 7. Cenou poukazu (služby poskytnuté na základě poukazu) je cena zveřejněná ve vztahu k jednotlivým typům služby popsané na webu Zoo Dvorec www.zoodvorec.cz/vstupenky.html. Za sjednanou cenu se považuje cena zveřejněná na webové stránce ZOO Dvorec v okamžiku odeslání objednávky.

 8. Úhrada ceny vstupenky: Po odeslání objednávky bude klient přesměrován na platební bránu, kde mu bude umožněno uhradit cenu vybraných vstupenek. Okamžikem uhrazení objednávky je tato považována za závazný a jednoznačný projev vůle návštěvníka směřující k uzavření smlouvy. Úhrada ceny služby se považuje za zálohovou platbu, které bude zúčtována po uzavření smlouvy. Daňový doklad potvrzující úhradu služby bude klientovi zaslán společně s potvrzením pohledávky v okamžiku uzavření smlouvy. Není-li výslovně uvedeno, že je v ceně služby obsažena příslušná částka daně z přidané hodnoty, bude k ceně uvedené na účtovat daň z přidané hodnoty v souladu a ve ši stanovené právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

 9. Uzavření smlouvy: Smlouva o koupi poukazu se považuje za uzavřenou okamžikem potvrzení objednávky ze strany ZOO Dvorec, lhůta pro poskytnutí služby tedy počíná běžet od okamžiku vystavení poukazu k čerpání příslušné služby.

II. Předmět služby

 1. Vstupenka: Vstupenka opravňuje návštěvníka k jednorázovému vstupu do ZOO Dvorec v rámci otevírací doby a dle podmínek návštěvního řádu, vstupenky se uplatní na pokladně v otevírací době ZOO Dvorec. Platnost vstupenky je jeden týden od koupě.

 2. Parkovné: Opravňuje k parkování na yhrazeném parkovišti zvoleným dopravním prostředkem.

III. Platnost a účinnost smlouvy

 1. Smlouva dle čl. I. odst. 1.10. těchto VOP je uzavřena na dobu určitou a nabývá platnosti a účinnosti způsobem uvedeným v čl. I. odst. 1.10. těchto VOP.

 2. Okamžikem splnění smlouvy je čerpání služeb na základě vtupenky v rámci otevírací doby ZOO Dvorec nebo uplynutím doby platnosti vstupenky. Platnost smlouvy končí též vypršením lhůty pro uplatnění vstupenky, která je vyznačena na příslušné vstupence.  Jiné též provedením všech úkonů, které tvoří obsah dohodnuté právní pomoci.

 3. Nárok na poskytnutí služby na základě zakoupené vstupenky vzniká okamžikem uzavření smlouvy dle ust. čl. 1.10. této smlouvy, zaniká uplatněním vstupenky či uplynutím doby platnosti vyznačené na příslušné vstupence.

 4. Návštěvník je oprávněn od této odstoupit dle podmínek ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Park exotických zvířat o.p.s., se sídlem Dvorec 17, 373 12 Borovany, IČ:28069706 DIČ:CZ28069706 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 145

Správce nesplňuje podmínky pro povinné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a proto tento nebyl Správcem jmenován.

IV. Zpracování osobních údajů

Návštěvník (dále také jen „subjekt údajů“) bere na vědomí, že učiněním objednávky vstupenky či poukázky na čerpání služby poskytované zařízením ZOO Dvorec na adrese Dvorec 17, 373 12 Borovany dle podmínek návštěvního řádu ZOO Dvorec dostupného na URL https://www.zoodvorec.cz/navstevni-rad_18.html (dále jen „Vstupenka“) dochází ke zpracování jeho osobních údajů společností Park exotických zvířat o.p.s., se sídlem Dvorec 17, 373 12 Borovany, IČO: 28069706 DIČ:CZ28069706 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 145 (dále jen „správce osobních údajů“). Ke zpracování osobních údajů dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“. Zpracování osobních údajů návštěvníka je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je návštěvník, a to pro koupi Vstupenky.

Dle GDPR má návštěvník jako subjekt údajů právo na poskytnutí informací o prováděném zpracování osobních údajů, které je již plněno tímto dokumentem, a právo požadovat, aby jeho osobní údaje nebyly zpracovávány v rozporu se zákonnými normami. Návštěvník bere na vědomí, že má rovněž právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů 

Dle GDPR má návštěvník jako subjekt údajů rovněž právo na následující informace:

 • Označení správce: Park exotických zvířat o.p.s., se sídlem Dvorec 17, 373 12 Borovany, IČO: 28069706 DIČ:CZ28069706 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 145, e-mailová adresa: zoodvorec@seznam.cz , statutární orgán – ředitel: Viktor Ambrož
 • Účel zpracování – plnění smlouvy uzavřené se správcem údajů o koupi Vstupenku
 • Popis kategorií subjektů údajů – návštěvník – osoba objednávající Vstupenku
 • Popis kategorií osobních údajů – jméno a příjmení subjektu údajů, e-mailová adresa subjektu údajů, …..)
 • Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí - Správce osobních údajů, zaměstnanci správce osobních údajů a osoby zabezpečující technickou podporu Správce osobních údajů Pověřené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně pořízených záznamů a jsou oprávněni získané informace předávat pouze pověřeným osobám určených Správcem osobních údajů.
 • Osobní údaje získané z objednávky Vstupenky nebudou předávány do třetích zemí.
 • Technická, organizační a bezpečnostní opatření – veškerý přenos dat probíhá po šifrovaných kanálech a odpovídá průmyslovým standardům. Ukládaná data jsou šifrována, a to jak na úrovni souborového systému, tak databáze. Je zajištěn řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání záznamů oprávněným orgánům a osobám.
 • Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány - osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, která je nezbytná ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny. Maximální doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány je deset let od jejich získání.
 • Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně.
 • Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, což znamená možnost podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování osobních údajů. Toto je možné uplatit buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Správce, či elektronickou formou na e-mailovou adresu: zoodvorec@seznam.cz
 • Subjekt údajů má také právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu

V. Reklamační řád

Návštěvník má právo uplatnit reklamaci na:

vstupenky či poukázky na čerpání služby poskytované zařízením ZOO Dvorec na adrese Dvorec 17, 373 12 Borovany dle podmínek návštěvního řádu ZOO Dvorec dostupného na URL https://www.zoodvorec.cz/navstevni-rad_18.html (dále jen „Poukázka“), pokud tyto nebyly řádně a včas dodány, byly zaslány chybně nebo jsou nesprávně označené. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy návštěvník postupoval podle obchodních podmínek.

Nelze uplatnit reklamaci a požadovat vrácení peněz ze špatného pocitu z návštěvy, nerespektování otevírací doby, nepříznivého počasí nebo nenadálých krizových událostí ovlivňujících provoz.

Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se návštěvník mohl dozvědět o shora uvedených vadách, a to na e-mailové adrese zoodvorec@seznam.cz nebo na adrese Dvorec 17, 373 12 Borovany. 

Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit.

Tyto Obchodní podmínky Uživateli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření Smlouvy Uživatel přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání Objednávky.

VI. Odstoupení od Smlouvy ze strany Uživatele

Uživatel nemá dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku právo od Smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatel odstoupit dle § 1829 občanského zákoníku, a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je Poskytovatelem poskytováno v určeném termínu nebo době.

Tyto obchodní podmínky nabívají účinnosti dne 27. 4. 2020