CZAZA

ZOO Dvorec je členem organizace CZAZA.

Česká asociace zoologických zahrad a akvárií, z.s.

Je stavovskou organizací zoologických zahrad, která má hájit zájmy členů v legislativním procesu zákonů ovlivňujících zoo a ochranu přírody, podporuje ochranu biodiverzity, zvyšuje odbornou úroveň členských zoo, ale i subjektů, které mají zájem zoologickou zahradu založit.

Asociace zdůrazňuje význam zoologických zahrad pro zachování ohrožených druhů živočichů budováním záložních populací v ex – situ , proto se řádným členem může stát pouze subjekt s platnou licencí pro provozování zoo ,který zároveň již odchoval minimálně jeden ohrožený druh živočicha.
Členem čekatelem se může stát již vzniklá zoo, které se odchov ohroženého druhu dosud nezdařil a dále pak subjekt, který provozuje zařízení pro chov nebo ochranu zvířat a čestně prohlásí, že ve lhůtě dvou let požádá o licenci pro provozování zoologické zahrady.
Za účelem zvyšování odborné úrovně členských zoo ustanovila asociace odborné komise – pro savce, ptáky a plazy, které se budou scházet minimálně jedenkrát ročně k vyhodnocení aktuálního stavu chovu a ochrany, předávat si zkušenosti a informace a koordinovat populace ohrožených živočichů u svých členů.

Po stránce zakladatelské se jedná o neveřejnoprávní subjekty, vzniklé z vůle svých majitelů nebo provozovatelů, kteří prokázaly významné odborné, chovatelské, ale mnohdy i podnikatelské úsilí, neboť se pohybují v prostředí, kde po desítky let fungují veřejnoprávní, neboli státní, zoo, plně dotované z veřejných rozpočtů, což značně pokřivuje ekonomické prostředí privátních zoo, které až na výjímky, dotace nedostávají a pakli-že ano,tak jen v míře nesrovnatelné s veřejnoprávními subjekty. Přesto některá tato zoo prosperují již více než deset let. Je to díky tomu, že jako soukromníci investují své prostředky maximálně hospodárně a provoz svých zoo řídí osobně s přímým vlivem na něj, což se projevuje větší efektivitou vložených prostředků. Tuto svojí manažerskou funkci slučují zároveň i s citem pro chov zvířat, které se projevují významnými chovatelskými úspěchy.

 Více o organizaci: https://czaza.cz/