CITES - Úmluva o ochraně zvířat

CITES je zkratka anglického názvu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora neboli česky Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.


Je známa také jako Washingtonská úmluva, protože byla smluvena ve Washingtonu, USA dne 3. března 1973. Ve své době byla spolu s Úmluvou o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramská úmluva, Írán 1975) prvním moderním mezinárodním nástrojem na ochranu biodiverzity v globálním měřítku. Úmluva CITES vstoupila v platnost 1. července 1975. V současné době je součástí CITES 184 zemí včetně všech 27 členských států EU.

Československo úmluvu dlouho ignorovalo a připojilo se k ní až 28. května 1992 jako v pořadí stodevatenáctý stát a jedna z posledních zemí v Evropě. Česká republika uplatňuje úmluvu nepřetržitě od rozdělení Československa (1. ledna 1993). 

Důvody pro přijetí úmluvy CITES jsou shrnuty v její preambuli, kde smluvní státy vyhlašují, že: 

- volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny jsou ve svých překrásných a mnohotvárných formách nenahraditelnou součástí přírodních systémů Země, které musí být chráněny pro současnou generaci i pro příští generace,

- jsou si vědomy stále rostoucí hodnoty volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin z hlediska estetického, vědeckého, kulturního, rekreačního a ekonomického,

- lid a státy jsou a mají být nejlepšími ochránci své vlastní fauny a flóry,

- pro záchranu určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin před jejich nadměrným využíváním mezinárodním obchodem je nezbytná mezinárodní spolupráce.

 

CITES je dnes globální mezinárodní smlouvou  a je považována za významný nástroj světové strategie ochrany přírody. Jde o vládní smlouvu, která je však silně podporována významnými mezinárodními ochranářskými nevládními organizacemi.

Cíl úmluvy byl nejnověji formulován ve Strategické vizi CITES z roku 2007 tak, že je třeba chránit biologickou rozmanitost a přispívat k jejímu udržitelnému využívání tím, že se zajistí, aby se žádný druh volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin nestal nebo nezůstával předmětem neudržitelného využívání mezinárodním obchodem, a tak přispět k významnému snížení míry ztráty biologické rozmanitosti. CITES významně napomáhá k uskutečňování některých cílů Úmluvy o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity), zejména k udržitelnému využívání ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulací obchodu s nimi. CITES tak přispívá i k dosažení některých z Rozvojových cílů tisíciletí (OSN, 2000), zejména v boji proti chudobě.

Na konferenci CITES v roce 2004 bylo přijato usnesení „CITES a živobytí“, které se snaží řešit možné socioekonomické dopady úmluvy na chudé obyvatele rozvojových zemí, kteří se živí sběrem živočichů a rostlin. To však neznamená, že by se ustupovalo od základního principu ochrany ohrožených druhů, ale klade se důraz na podporu udržitelného využívání přírodních zdrojů jako alternativy k neuváženým zákazům obchodu.

 MŽP- CITES

 

I ZOO Dvorec chováme některé druhy zařazené do jedné ze tří kategorií CITES, jedná se o 44 druhů zvířat. 


CITES - Úmluva o ochraně zvířat